ОБЩА ПОЛИТИКА
за поверителност и защита на
личните данни
на Фондация „Център за либерални
стратегии“
1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни се утвърждава на основание Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, съобразено с Българското законодателство и във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския

парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във

връзка с обработването на лични данни или General Data Protection Reglament (GDPR).


Фондация „Център за либерални стратегии” уважава правото Ви на поверителност.
Независимо дали встъпвате в отношения с Фондация „Център за либерални стратегии като
служител, клиент, потребител, гражданин и др., Вие имате право Вашите лични данни да бъдат защитени. Такива данни може да са Вашето име, телефонен номер, електронен адрес (e-mail), но също така единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес, номер на лична карта, банкова сметка и др.
Чрез утвърждаването на тази Обща политика на Фондация „Център за либерални
стратегии” за поверителност и защита на личните данни (“Политика”) описваме как събираме
Вашите лични данни, защо ги събираме, какво правим с Вашите лични данни, с кого ги
споделяме, как пазим Вашите лични данни и какво може да поискате да направим с Вашите
лични данни. Политиката се прилага към обработката на Вашите лични данни в контекста на
управление на човешките ресурси и дейности, свързани със служителите (управление на
плащанията, здравословни и безопасни условия на труд, подбор, организационно развитие),
както и в контекста на различни услуги и инструменти, интернет страници и портали,
платформи на социални медии и т.н., които се предоставят или администрират от нас или от наше име. Тази политика се прилага за всички Ваши лични данни, събирани и използвани от
(или от името на) Фондация „Център за либерални стратегии”, наричана по-долу
“Фондацията”, “ние”, “нас” и ”нашите”.
Настоящата Политика съдържа общите правила и разяснения. Тя се допълва от отделни
специални уведомления за поверителност, свързани конкретни услуги, инструменти,
приложения, Интернет страници, портали, платформи на социални медии и т.н., които се
предоставят или администрират от нас или от наше име. Тези уведомления за поверителност
ще Ви бъдат съобщавани всеки път, когато Вашите лични данни са необходими в контекста
на посочените по-горе дейности (например чрез Интернет сайтове, портали, индивидуални
комуникационни услуги, информационни бюлетини, напомняния, проучвания, събития и т.н.).
Чрез приемането на настоящата Политика вие давате съгласието си да обработваме
Вашите лични данни по начините, описани в Политиката.
В края на тази Политика може да намерите определения на определени ключови
термини, използвани в настоящата Политика, които са обозначени с главна буква (например,
Лични данни, Обработване, Администратор на Лични данни и др.).

2. ОТГОВОРНОСТ

Фондация „Център за либерални стратегии”, с ЕИК 121228008, адрес: България,
гр. София, п.к. 1142, бул. „Патриарх Евтимий“ № 21, вх.А, ет. 2, носи отговорност за
обработката на Вашите Лични данни.

3. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВРЪЗКА ПО ВЪПРОСИ, МНЕНИЯ ИЛИ ИСКАНИЯ ВЪВ
ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Имате възможност да се свържете с нас по въпроси, свързани със Защита на Личните
данни, където ще отговаряме на Вашите въпроси или искания, свързани с настоящата
Политика, специалните уведомления за поверителност, Вашите Лични данни и тяхната
обработка.

За въпроси, искания или оплаквания във връзка с прилагането на тази Политика или
упражняването на Вашите права, свързани със Защита на Личните данни, описани в тази
Политика, може да се обърнете към:

E-mail: cls@cls-sofia.org,
Фондация „Център за либерални стратегии”
Бул. „Патриарх Евтимий“ № 21, вх.А, ет.2
Гр. София, п.к. 1142
България

4. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНТЕ ДАННИ

Фондация „Център за либерални стратегии“ строго ще следва и прилага основните
принципи, изброени по-долу, тъй като ценим Вашето доверие и поемаме ангажимент да
обработваме Вашите Лични данни справедливо, прозрачно и защитено:

- Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.

При събиране и обработката на Вашите Лични данни действаме законосъобразно, когато
е налице поне един от следните елементи при обработването:

  • субектът е дал съгласие за една или повече конкретни цели
  • е за изпълнение на договор, по което субектът е страна
  • за спазване на законово задължение, приложимо спрямо администратора
  • е за изпълнение на задача в обществен интерес
  • е за защита на жизненоважни интереси на субекта на данните
  • е необходимо за легитимните интереси на администратора, освен ако тези на субекта не са с предимство, например когато субектът е дете.

- Свеждане на данните до минимум: ограничаваме събирането на Вашите Лични данни
само до данни, които са пряко относими и необходими за целите, за които са събрани.

- Ограничение на целите: събираме Лични данни само за конкретни, изрично посочени
и законни цели и не обработваме Вашите Лични данни по начин, несъвместим с тези цели.

- Точност: поддържаме Вашите Лични данни точни и актуални.

- Сигурност и защита на данните: прилагаме технически и организационни мерки за
осигуряване на подходящо ниво на сигурност и защита на данните, като отчитаме вида на
Вашите Лични данни, които подлежат на защита. Тези мерки предотвратяват каквото и да било неоправомощени разкриване или достъп, инцидентно или незаконно разрушаване или
инцидентна загуба, промяна или каквато и да било друга незаконна форма на Обработване.

- Достъп и поправяне: обработваме Вашите Лични данни, в съответствие с Вашите
законни права.

- Ограничаване на срока на запазване: запазваме Вашите Лични данни в съответствие
с приложимото законодателство за защита на Личните данни и за срок, не по-дълъг, от този,
който е необходим, за целите, за които Личните данни са събрани.

- Защита спрямо трети лица: достъпът до и прехвърлянето на Личните данни към трети
лица се извършват в съответствие с приложимото правo и при спазване на подходящи защитни
договорки.

5. ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ: ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ И
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, НА КОЕТО ГИ СЪБИРАМЕ

Когато искаме Вашите Лични данни, ние винаги ще Ви информираме по ясен начин
какви Ваши Лични данни събираме. Тази информация ще Ви бъде предоставена чрез отделно
уведомление за поверителност, което може да бъде включено например в конкретна услуга,
електронен бюлетин, напомнящи съобщения и писма, проучвания, покани за събития и т.н.

Обръщаме внимание, че съгласно приложимото законодателство за защита на личните
данни, Вашите Лични данни могат да бъдат обработвани, ако:

-сте ни предоставили Вашето съгласие за целите на Обработването (както е посочено
в уведомлението за поверителност относно това конкретно Обработване). За
избягване на всяко съмнение, Вие винаги имате правото да оттеглите Вашето съгласие
по всяко време; или

-Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който Вие сте страна; или

-това Обработване е необходимо за наш законен интерес, без да засягаме Вашето право
на поверителност. Ще Ви уведомим за наличието на такъв законен интерес
посредством уведомлението за поверителност, свързано с това конкретно
Обработване.

-Обработването се изисква от закона.

6. ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние обработваме Вашите Лични данни за конкретни, изрични и законни цели и няма да
обработваме Вашите Лични данни впоследствие по начин, който е несъвместим с тези цели.

Такива цели могат да бъдат Вашите посещения на някой от нашите Интернет страници
или портали, общото подобряване на нашите продукти и услуги, предлагането на услуги или
приложения и др. Целта на всяко Обработване на Ваши Лични данни ще бъде ясно посочена
в конкретното уведомление за поверителност, касаещо това конкретно Обработване. Това
уведомление за поверителност ще бъде достъпно например, на Интернет страница или портал,
в приложение, в електронен бюлетин и т.н.


7. ПОДДЪРЖАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ТОЧНИ И АКТУАЛНИ

За нас е важно да поддържаме точни и актуални записите на Вашите Лични данни.
Молим да ни информирате за каквито и да било промени или неточности във Вашите Лични
данни възможно най-скоро, като се свържете с нас по начина, посочен в точка 3. Ние ще
предприемем необходимите действия, за да изтрием или актуализираме всякакви неточни или
стари Лични данни.


8. ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Имате право на достъп до Вашите Лични данни, които ние обработваме и ако тези Лични
данни са неточни или непълни, Вие имате право да поискате поправянето или изтриването им.
За повече информация във връзка с Вашите права на поверителност, моля се свържете с нас
по начина, посочен в точка 3.


9. КОЛКО ДЪЛГО ЗАПАЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние запазваме Вашите Лични данни в съответствие с приложимото законодателство за
защита на Личните данни за срока, който е необходим за изпълнение на целите, за които ги
обработваме или за изпълнение на законните ни задължения. Сроковете на запазване на
Вашите Лични данни са посочени в специалните уведомления за поверителност, касаещи
конкретно Обработване. За допълнителна информация колко дълго ще бъдат запазвани
определени Лични данни, преди да бъдат заличени от нашите системи и бази данни, можете
също така да се свържете с нас по начина, посочен в точка 3.

10. ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Фондация „Център за либерални стратегии“ прилага комплекс от технически и
организационни мерки за сигурност за защита на Вашите Лични данни от незаконен или
неоправомощен достъп или използване, както и срещу инцидентна загуба или увреждане на
тяхната цялост. Тези мерки са разработени в съответствие с използваните от нас
информационни технологии, както и при спазване на стандартите и практиките, прилагани в
нашата индустрия.

Ако по закон е предвидено задължение, е възможно Вашите Лични данни да бъдат
предоставени за обработка на трета страна - Обработващ, като са задължени да прилагат
същите технически и организационни мерки за сигурност.

Сигурността на Вашите данни се поддържа чрез защита на поверителност, цялостност и
наличието на Вашите Лични данни:
- Поверителност: ние защитаваме Вашите Лични данни от нежелано разкриване към
трети лица;
- Цялостност: ние защитаваме Вашите Лични данни от промени от неоправомощени
трети лица;
-Наличност: ние гарантираме, че само оправомощени лица имат достъп до Вашите
Лични данни, когато това е необходимо.
Нашите процедури по сигурност на данните включват: защитен достъп, системи за
резервни копия, мониторинг, преглед и поддръжка на пробиви в сигурността и продължаване
на дейностите и пр.

12. ПРЕДАВАНЕ/РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Както е предвидено в закона и в зависимост от целите, за които събираме Вашите Лични
данни, ние може да ги разкриваме на следните категории получатели:

-В рамките на нашата организация на наши оправомощени служители;

-Трети лица, свързани с доставка на услуги, подпомагащи управлението на
персонала, IT-услуги и системи за сигурност и др.;

-Други трети лица, когато се изисква от закона или е необходимо за защита на
законен интерес на Фондацията: за да изпълнява закона, искания от държавни
органи, съдебни решения, съдебни процедури, задължения, свързани с отчетност и
предоставяне на информация към държавни органи (напр. задължения по Закона за
мерките срещу изпирането на пари) и т.н.; за потвърждаване или налагане на
изпълнение на процедурите и договорите; за защита на правата, собствеността или
безопасността на Фондацията и/или нейните служители.

Моля, обърнете внимание, че третите лица-получатели, посочени по-горе – особено
доставчиците на стоки и услуги към Вас чрез услугите или чрез техни собствени канали –
могат отделно да събират Лични данни от Вас. В този случай, тези трети лица са самостоятелно отговорни за администрирането на тези Лични данни и Вашите отношения с тях се уреждат според прилаганите от тях условия за поверителност, с които следва да се запознаете.

13. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ МЕДИИ

В по-широк смисъл, социални медии можем да наричаме всички онлайн технологии,
която ни позволяват да публикуваме и споделяме съдържание онлайн, чрез използване на уеб-
6базирани технологии. Това са уеб-страници, блоговете, форумите, видеа и др., които се
зареждат със съдържание от наш служител или самите потребители.

Ако при използване на наша Интернет/уеб-страница или портал използвате
регистрацията си в дадена социална медия (например профила си във Facebook), ние записваме
Вашите Лични данни, налични в тази социална медия и Вашето използване на такава социална
медия означава, че Вие изрично сте разрешили предоставянето на тези Ваши Лични данни,
записвани от нас чрез този инструмент.

Ние понякога опосредяваме публикуването на (лични) данни чрез социални медии,
например Twitter и Facebook. Социалните медии имат собствени условия за ползване, които
следва да познавате, когато сте активни чрез тях.

Моля, имайте в предвид, че публикациите в социалните медии могат да са свързани с
определени последици, включително за поверителността на Вашите Лични данни или на
Личните данни на лица, които споделяте, например, невъзможността за оттегляне на
публикация в кратък срок. Вие сте изцяло отговорни за Вашите публикации в социалните
медии. Ние не носим каквато и да било отговорност за Ваши публикации.


14. ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН ЕИЗ

Вашите Лични данни може да бъдат трансферирани към получатели, които е възможно
да се намират извън ЕИЗ, както и могат да бъдат обработвани от нас и тези получатели извън
ЕИЗ. Ние прилагаме подходящи конкретни мерки за осигуряване на адекватно ниво на защита
на Вашите Лични данни при трансфер към държави извън ЕИЗ, които като цяло не осигуряват
същото ниво на защита на данните, което се прилага в ЕИЗ.

Ние винаги ще Ви информираме по ясен начин, когато Вашите Лични данни биват
трансферирани извън ЕИЗ. Тази информация ще Ви бъде предоставяна чрез специални
уведомления за поверителност, свързани конкретни услуги (включително електронни
съобщителни услуги), електронни бюлетини, напомняния, проучвания, оферти, покани за
събития и т.н.


15. ВАШИТЕ ПРАВА

Във връзка с обработването на Вашите Лични данни, Вие имате следните права:

•Избор за това по какъв начин да се свързваме с Вас

Вие разполагате с различни варианти за избор на начина, по който искате да се свързваме
с Вас, чрез какъв канал (напр. e.-mail, поща, социална медия, телефон и т.н.), за каква цел и
колко често, като информирате наш служител, който ще персонализира Вашият потребителски профил или ще отбележи желанието Ви за оттегляне, съдържащи се в (получаваната) комуникация.

• Вашите Лични данни

Можете да винаги да се свържете с нас, по начина, посочен в точка 3, за да разберете
дали и какви Ваши Лични данни се съхраняват при нас. При определени условия имате право и до определена информация за това как тя се обработва. Вашите Лични данни, които сте ни
предоставили, в общоизползван, структуриран машинночитаем формат и да ги прехвърлите
на определено от Вас трето лице.


• Право на коригиране
Ако установите грешки във Вашите Лични данни, или те са непълни или неточни, може
да поискате от нас да ги коригираме или допълним.

• Право да поискате ограничаване на Обработването и право на изтриване на личните
данни (правото да „бъдеш забравен“)

Имате право да поискате ограничаване на Обработването на Вашите Лични данни
(например когато се извършва проверка на точността на Вашите Лични данни).

Имате право да оттеглите съгласието си за продължаване на Обработването на
предоставените от Вас Лични данни по всяко време или да поискате да изтрием всички данни,
които се отнасят до Вас по начин посочен в точка 3, ако не е необходимо законово да ги
съхраняваме и обработваме повече.

Моля обърнете внимание, че съхраняване на счетоводна информация по реда, предвиден
в Закона за Националния архивен фонд и Закона за счетоводството, е в следните срокове:
Ведомости за заплати - 50 г.; Счетоводни регистри, финансови отчети и документи за данъчен
контрол - 10 г.

•Право на възражение

Имате право да възразите срещу използването на Вашите Лични данни за целите на
Фондация „Център за либерални стратегии“, доколкото обработката на Вашите данни се
основава на законния интерес на Фондацията или да възразите срещу споделянето на Ваши
Лични данни с трети лица за такива цели.

•Право на жалба до надзорен орган
Имате право да подадете жалба до съответния орган по защита на Личните данни. В
България компетентният орган за защита на личните данни е:

Комисията за защита на личните данни
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
телефон:02 915 35 18
е-mail: kzld@cpdp.bg
website: www.cpdp.bg


16. ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Изискванията на тази Политика допълват и не заместват каквито и да било други
изисквания по приложимото законодателство за защита на Личните данни. В случай на
8противоречие между настоящата Политика и приложимото законодателство за защита на
Личните данни, предимство има последното.

Фондация ’Център за либерални стратегии” има право да изменя настоящата Политика
по всяко време. В тези случаи ние ще Ви уведомим за такива промени и ще Ви помолим да се
запознаете с най-актуалната версия на тази Политика и да потвърдите приемането й.
Политиката е достъпна на www.cls-sofia.org, където може да се запознавате с нея и всякакви
последващи промени.

17. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В тази политика следните изрази имат следното значение:

-Администратор (на Лични данни) означава организацията, която определя целите
за които и начина, по който се обработват Вашите Лични данни. Освен ако не Ви
уведомим за друго, Администратор на Вашите Лични данни е Фондация „Център за
либерални стратегии” (с ЕИК121228008). Може да предоставим допълнителна
информация чрез отделни специални уведомления за поверителност, свързани
конкретни услуги (включително електронни съобщителни услуги), електронни
бюлетини, напомняния, проучвания, покани за събития – семинари, конференции и
др.

-Обработващ (Лични данни) означава лице или организация, което обработва
Вашите Лични данни от името на Администратор.

-Контакт по въпроси на защитата на Личните данни означава електронен адрес и
пощенски адрес за контакт, чрез които може да се обърнете към Администратора с
въпроси или искания във връзка с тази Политика и/или (Обработването на) Вашите
Лични данни и което ще обработи и отговори на тези въпроси и искания.

-ЕИЗ означава Европейската икономическа зона (= държави-членки на Европейския
съюз + Исландия, Норвегия и Лихтенщайн).

-Лични данни са всякакви данни, свързани пряко с Вас или позволяващи Вашата
идентификациа, като например Вашето име, адрес, телефонен номер, email адрес, т.н.

-Обработване означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с
лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като
събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или
промяна, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или
друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране,
ограничаване, изтриване или унищожаванe и всички форми на използване на Вашите
Лични данни.

Настоящата обща политика на Фондация „Център за либерални стратегии” е утвърдена
със заповед № 7 на изпълнителния директор на 25.05.2018 г. и може да се изменя и допълва по
всяко време по същия начин.


ПРОЧЕЛ СЪМ И ПРИЕМАМ РАЗПОРЕДБИТЕ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА