Програми

Преходът на България към пазарна икономика - историческа перспектива


Проектът е посветен на новия прочит на сегашния български преход в светлината на българското историческо завещание. По-чувствителните теми от икономическата програма от последното десетилетие се разглеждат през призмата на устойчиви и повтарящи се модели на икономическо поведение. Външният дълг, външните условия, изграждането на институции, стабилизационните програми и корупцията се анализират в дългосрочна перспектива.

Проучването бе изградено на основата на документи от национални и чуждестранни архиви, както и на базата на документи и данни от преди Втората световна война. Посочени бяха сходни основни проблеми, стабилни схеми на реакция и мисловни нагласи, които се наблюдават както при първия български капитализъм (1879-1944), така и при настоящия преход към пазарна икономика. Избраният исторически подход очертава ясен профил на националната икономическа култура, който дава възможност да се открият корените на много от неуспехите, с които се сблъсква страната след падането на комунизма.

Стопанският ХХ век на България Румен Аврамов, 2001.

Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало, Румен Аврамов, 2007.


Период: Януари 1995 - Юни 2008
Координатори: Румен Аврамов
Икономически перспективи