Събития

Фискалният пакт и кризите на еврото днес и утре

КРЪГЛА МАСА: 

Фискалният пакт и кризите на еврото днес и утре

На 1 март т.г. предстои подписването на Договор за стабилност, координация и управление на Икономическия и валутен съюз. В Народното събрание се оформи консенсус, че България трябва да се присъедини към него, но да отложи прилагането на глава четвърта (Координация и конвергенция на икономическите политики) за след въвеждането на еврото. Консенсусът се изгради върху основата на съображения за политическите ползи за България и икономически аргументи за евентуалните последствия за страната ни в краткосрочен план.
На заден план в българската дискусия остават за сега въпросите за политико-икономическата ефективност на новия договор по отношение на дълговата криза в еврозоната и укрепването на Европейския съюз като глобален играч. Какво доведе до пробиването на Пакта за стабилност и растеж в миналото? Ще улесни ли новият договор краткосрочно необходимите решения за настоящите дългови проблеми на Гърция, Португалия, Италия, Испания? Съдържа ли той надеждни механизми, които да направят нови дългови кризи невъзможни в бъдещето? И не на последно място – представлява ли новият договор стъпка към изграждане на политическа Европа?
За да задълбочим дебата от преките последствия за България към европейските  измерения на новия договор в цялата комплексност на политически, юридически и икономически въпроси в краткосрочна и в дългосрочна перспектива,  организираме кръгла маса на 14 февруари.
Кръгът участници включва депутати, евродепутати, експерти и журналисти. (вход с покани)