Събития

Предизвикателства пред солидарния стълб в пенсионната система и възможни устойчиви решения

КРЪГЛА МАСА 

Предизвикателства пред солидарния стълб в пенсионната система и възможни устойчиви решения

30 октомври 2012 (вторник), 10.00-13.00 часа

 зала „София“, Гранд хотел София

Модератор: Георги Ганев, Център за либерални стратегии

 

През последните години е видно, че финансирането на солидарния стълб на пенсионното осигуряване в България създава все повече проблеми на държавния бюджет и на обществото като цяло. Все повече от националния доход се насочва към пенсии на разходопокривния принцип и едновременно с това расте усещането, че осигуряваните по този начин пенсии са неадекватни и не гарантират достоен живот на получаващите ги.
 
Проблемът е лесно видим за всички, но обясненията за неговите причини и препоръките за неговото преодоляване са много различни и обхващат целия спектър между двете диаметрални противоположности: от призиви за национализация на частните спестовни сметки и преминаване към напълно самостоятелно финансиране на разходопокривната система чрез рязко увеличаване на ставките по осигурителните вноски до планове за постепенно свеждане на солидарния стълб към изцяло подчинена и търсеща единствено социална солидарност роля със съответно намаляване на осигурителните ставки при значителна доминация на частните капитало-натрупващи пенсионни сметки.
 
Независимо от идеологията и обществено-икономическите позиции на привържениците на различните обяснения за проблема и предложения за неговото преодоляване, очевидно за всички е, че солидарният стълб на пенсионното осигуряване в България е изправен пред изключително сериозни предизвикателства. За да даде шанс за рационализиране на предстоящия дебат по темата, ЦЛС организира настоящата кръгла маса.

  

9.45 – 10.00      Регистрация
10.00 – 11.15    Вътрешни предизвикателства пред солидарния стълб на пенсионното осигуряване в България
  • Фундаменталният проблем на устойчивостта на солидарната разходопокривна система: демографската динамика.
  • Технически аспекти на проблема: коефициенти на зависимост и на заместване, съотношение години стаж – (очаквани) години в пенсия. Въпросът с основата и ставките по облагане с цел пенсионно осигуряване и проблеми на събираемостта.
  • Вътрешни слабости на статуквото: възможности за недобросъвестно възползване от пролуки в системата: фактическо неплащане на вноски при запазване на пълни пенсионни права; злоупотреба с наличните възможности за ранно пенсиониране и т.н.
11.15 – 11.45  Кафе пауза
11.45 – 13.00    Външни предизвикателства пред солидарния стълб на пенсионното осигуряване в България – общество, политика, икономика
  • Обществени аспекти: солидарният пенсионен стълб като част от цялостното отношение на българското общество към старостта и нейното осигуряване.
  • Политически аспекти: значение на зависимостта на доходите на милиони хора от текущи политически решения.
  • Икономически аспекти: напрежението ефикасност – справедливост; връзка между солидарния разходопокривен принцип на осигуряване и дългосрочни перспективи за растеж – солидарен стълб и норма на спестяване, солидарен стълб и пазар на труда, солидарен стълб и конкурентоспособност и т.н.