Събития

Представяне на резултатите от проекта "Работна група върху организираната престъпност в България"

Център за либерални стратегии организира конференция на 10 май, 2005 г. в хотел „Хилтън”- София, с цел представяне резултатите от проекта „Работна група върху организираната престъпност в България”.
Основна причина за стартирането на този проект на ЦЛС бе не само публичната значимост на феномена на организираната престъпност, но също и факта че през последните години настъпиха сериозни промени в характера на организираната престъпност, както и промени в отношенията между институциите, отговорни за борбата с организираната престъпност.
В основата на проекта залегна разбирането, че липсата на обща позиция относно източниците и социалната динамика на организираната престъпност е една от основните причини за трудностите в борбата срещу организираната престъпност, както и за недостатъчната координация между различните институции. Поради това Център за либерални стратегии предложи създаването на работна група, която да включва представители на държавни институции, медиите и структурите на гражданското общество.
Основни цели на проекта:
  • създаване на общо възприятие между полицията и съдебната система относно характера на организираната престъпност и начините за борба с нея;
  • адресиране медиите с проблемите на организираната престъпност по този начин стимулирайки влияние върху участниците в процеса на формулиране на нови политики.
Окончателният продукт от работата на работната група бе доклад, който съдържа описание на сегашната ситуация и предложения за промяна на политиката за борба с организираната престъпност.
Организатор(и):
Център за либерални стратегии