Публикации

Анализ на причинно-следствените връзки, политики и визии за бъдещето


D4.4 Доклад с препоръки


Популизмът като стил на политика не е непременно отрицателен сам по себе си – например, такива политици са склонни по-бързо да разпознават недоволството, което е част от демократичната политика.

Въпреки това популистките политически партии и лидери често основателно се свързват с отрицателни ефекти върху политиката. Вярно е, че и други видове политика също могат да предизвикват подобни ефекти, но обикновено те са по-ограничени в това отношение заради либералните норми и ценности, към които се придържат тези политически играчи.

Основните проблеми, свързани с популизма, са: а) малцинствата могат да бъдат дискриминирани и б) популистките партии имат склонност да променят правилата, за да укрепят властта си, което затруднява тяхната смяна. И двете тенденции по-скоро намаляват, отколкото увеличават демократичните възможности. Тези негативни ефекти, обаче, могат да бъдат смекчени. Целта на този документ е да представи някои препоръки в това отношение, които произтичат от работата по проекта PaCE („Популизъм и гражданска ангажираност“).

Документът съдържа три раздела: първият представя нашите основни препоръки, вторият - как сценариите, разработени от проекта PaCE, могат да подпомогнат контекстуалното адаптиране на препоръчаните политики, а третият предлага набор от идеи и реакции на европейски граждани, изразени в рамките на провеждането на лабораториите за демокрация, организирани от PaCE.

Можете да прочетете доклада с препоръки тук.


Статии и книги