Програми

Лицата на ромите-мигранти в Европа


Съвместният проект на Центъра за либерални стратегии, НПО Линкс и Фондация С.Е.Г.А. цели да разкрие икономическите, социалните и финансовите ефекти от трудовата миграция на българските роми в Испания и Чехия, с фокус степента на интеграция на пазара на труда и сравнителен анализ на факторите за успех чрез лични истории и анализ на данни.

Присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз доведе до нарастващи тревоги в публичното пространство в страните от ЕС свързани с масово „нахлуване“ на роми, увеличаване на нивата на престъпност, злоупотреба със системите за социално подпомагане и разширяване на сивата икономика. В България факторите, благоприятстващи за ромската миграция са бедността, расизма, увеличаващото се влияние на популистки партии и широко разпространената реч на омразата. В тази ситуация правителствата на ЕС имат трудната задача да приложат активни мерки за социално включване на новите имигранти и същевременно да адресират страховете на обществото.

От друга страна, правителството в България има за задача да разработи програми и мерки, които да намалят организираната миграция на ромите към останалите-членки на ЕС, като същевременно осъществява политики на интеграция, по начин, по който се възприема като справедлив от всички етнически групи в страната.

Проектът има за цел да проучи успешни български и европейски практики за социално включване чрез личните истории на ромски семейства в България, Чехия и Испания. Изследвани бяха прилаганите механизми в трите страни, които допринасят за решаване на проблемите със сивата икономика, ефективното прилагане на програми за заетост и социално включване и формиране на умения за предприемачество.


Период: Октомври 2015 - Януари 2017
Координатори: Анна Ганева, Мила Минева
Финансираща организация: Think Tank Fund - Open Society Foundations
Партньори: НПО Линкс София; Фондация С.Е.Г.А.
Социални контексти Европейски съюз