Програми

100 гласа от София: Обмисляне на приобщаването

Как да ангажираме гражданите с развитието на собствения им град? Как да накараме политиците и местните власти да чуят гласа на гражданите за колективното ни бъдеще? С тези въпроси проектът ни иска да проведе обществен дебат за градски политики с граждани, подбрани така, че да са представителни за социално-демографските характеристики на жителите на София. Дебатът има за цел да провери нагласите на тази "представителна" извадка от граждани по отношение на конкретни местни политики, но и да провокира гражданите да предложат публични политики за идентифицираните местни проблеми. Предложенията за публични политики ще бъдат представени на местната власт, а ние ще се включим в активно застъпничество за тяхното прилагане.
Целите на нашия проект са: 1) да привлечем вниманието на обществеността към приобщаващите градски политики; 2) да ангажираме гражданите с приобщаващите политики; 3) да се ангажираме с активно застъпничество за приобщаващи публични политики на градско ниво.

1) Град, гостоприемен за всички

Нашата цел е да ангажираме гражданите в градски политики, ориентирани към приобщаване на социални групи, които са изключени или невидими от общия ни обществен живот. В рамките на проекта ще определим конкретни приобщаващи политики, които да се превърнат в основен фокус на делиберативния обществен дебат, който планираме да проведем. Конкретните политики - достъпна градска среда, обществен транспорт за всички, достъпно качествено образование (това са примери за конкретни области, от които ще избираме) - са ключът, чрез който можем да насочим вниманието на гражданите към необходимостта от изграждане на приобщаващо общество, да ги провокираме да мислят за изключените групи, за последиците от изключването за съответните социални групи, но и за обществото като цяло, да ги изкушим да мислят за подредба на нашия съвместен живот, която признава и подкрепя достойнството на всеки.

2) Приобщаващи политики, формулирани от гражданите

Втората ни цел е да ангажираме гражданите във формулирането и прилагането на приобщаващи градски политики чрез публични дебати. За да постигнем тази цел, ще съберем 100 души, подбрани така, че да са представителни за социално-демографската структура на населението на София (този тип извадка се разработва с помощта на социологически методи, поради което ще работим в сътрудничество със социологическа агенция) - по-нататък в проекта ще наричаме тази група София-100. София-100 ще обсъжда в рамките на един ден конкретни градски политики за приобщаване, проблеми на града, свързани с тези политики, решения, които гражданите биха предложили и с които биха се ангажирали. Събирането на такава относително представителна група София-100 преодолява един от проблемите, споменати по-горе, а именно включването в обществените дебати само на вече ангажирани граждани. Вторият акцент, необходим за един наистина делиберативен процес, е гражданите да дебатират по информиран начин.Ето защо ние ще подготвим предварително обществения дебат с информационни материали, които представят идеите за публични политики, тяхното въздействие върху различните социални групи и върху мнозинството от гражданите. Експертите ще бъдат включени в процеса на обсъждане на различни етапи. Първоначално тяхната роля ще бъде да гарантират, че гражданите, които участват в дебата, са информирани (това ще бъде вторият ни метод на информиране, наред с информационните материали); втората функция на експертите ще бъде да информират гражданите в търсенето на решения на проблемите, които виждат, а именно да обсъждат институционалните правомощия, необходимото финансиране, правните възможности и ограничения във връзка с конкретните градски политики, които гражданите биха искали да видят на практика в своя град. Резултатът от един успешен процес на обсъждане би бил публични градски политики, формулирани от гражданите, представителни за жителите на София и с които те биха желали да се ангажират.

3) Превръщане на публичните политики на гражданите в реалност

Крайната цел на нашия проект е да убедим публичните институции на местно ниво да приемат и приложат на практика политиките, формулирани от гражданите. Убедени сме, че това е стъпката гражданите да се включат в политическия процес в дългосрочен план и да участват в изграждането на автентично приобщаващо общество.


Период: Октомври 2023 - Октомври 2024
Екип: Мила Минева, Калоян Велчев
Финансираща организация: Трансатлантическа фондация и Европейския съюз
Социални контексти