Програми

Добро управление и организационна култура на местната власт в България


Основна цел на проекта беше формулирането и прилагането на политики за прозрачно и почтено управление при институционализирано гражданско участие в разработването и приемането на процедури и административни правила за предотвратяване конфликт на интереси и възможности за корупция. Проектът стартира в 10 общини. За да бъде постигната тази цел проектът разчиташе на съвместен подход, при който активни участници бяха: кметове и общински съветници; представители на местни бизнес асоциации, граждани и представители на граждански инициативи, синдикати, медии и НПО.

Проектът се стремеше да подобри качеството на общинските услуги и стандартите за работа в местната администрация чрез развитие на анти-корупционен капацитет и прилагането му на практика. Проектът се фокусира на теми като конфликт на интереси, етичен кодекс на общинските служители и процедури за предоставяне на информация и услуги. Проектът беше реализиран в следните общини – Велико Търново, Козлодуй, Кърджали, Мездра, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Сливен и три общини в София. Във всеки град се създаде местна група за прозрачно управление. В групата участваха представители на местната власт, бизнеса, гражданското общество и медиите от съответното място. Всяка група идентифицира конкретен проблем, важен за местната общност и го адресира чрез прозрачни административни правила и процедури.

Дейностите по проекта бяха разделени в 4 основни групи: 

A. Диагностика – провеждане на проучване по места и изследване на опита на ЕС с цел очертаване на проблемни области и разработване на конкретни решения.

B. Изграждане на капацитет – формиране на 10 местни инициативни групи за интегритет в местното управление, които разработиха, приложиха и наблюдаваха изпълнението на общински планове за прозрачно управление.

C. Обучение – обучителни срещи и семинари за членовете на групите, кметове, представители на местната администрация, и общински съветници по теми като: избягване на конфликт на интереси, разработване на етичен кодекс на общинския служител, прозрачни процедури за възлагане на обществени поръчки. Бяха организирани и посещения за обмен на опит между българските общини и градовете Хага и Амстердам.

D. Създаване на благоприятна среда – проведоха се дейности, насочени към предоставяне на информация по темата и изграждане на среда, благоприятстваща прозрачното и отчетно местно самоуправление.

В рамките на проекта бяха проведени две социологически изледвания от социологическа агенция „Маркет линкс".

В началото беше проведено количествено изледване в 10 общини с цел да се направи оценка на работата на общините, да се анализират политиките, да се види степента на информираност, да се посочат проблемите и да се направят препоръки и изводи.

В края на проекта беше направено проучване отново в 10-те общини с цел:
  • Да отрази общата картина на организационната култура в 9 общини – количествено изследване;
  • Да отрази наличието и функционирането на съществуващите правила и процедури за добро управление – количествено изследване;
  • Да провери как действат те и как се рeализират на практика – изследване тип «Таен посетител»;
  • Да установи кои са основните постижения и кои са основните трудности в този процес.

За повече информация, основните изводи от социологическите проучвания, отделните проучвания по общини,както и материали по проекта, се обърнете към Яна Папазова: yana@cls-sofia.orgПериод: Март 2007 - Февруари 2009
Координатори: Анна Ганева, Яна Папазова, Деян Кюранов
Финансиращd организация: Министерство на външните работи Холандия, програма MATRA
Партньори: Трансформа Румъния; НПО Линкс, София; Фондация за реформа в местното управление (ФРМС), София 
Правова държава