Програми

Влияние на валутните бордове за икономиките в преход


Проектът представлява академично изследване в областта на монетарната теория и политика и е съвместен труд на изследователи от Естония, България и Западна Европа.

Целта на проекта бе да се изследва действието и влиянията на условията на валутния борд в контекста на прехода. Вниманието е съсредоточено съответно върху две икономически системи, които са наложили валутен борд в периода на прехода - България и Естония. Действието и ефекта от условията на валутен борд бяха разгледани от микроикономическа, макроикономическа, монетарно-теоретична гледна точка, както и от гледна точка на политическата икономия. Целта бе да се направи оценка на влиянието на валутния борд, която да е по-пълна и по-адекватна в специфичния контекст от тази, с която разполагахме в досегашната литература.

В окончателния доклад са анализирани и сравнени данни от Естония, която има по-дълъг опит в условията на валутен борд, като се цели формулиране на полезни изводи за българските политици.

Допълнителна информация за проекта: http://www.iiasa.ac.at


Период: Октомври 1999 - Февруари 2001
Координатор: Георги Ганев
Икономически перспективи