Програми

Политика на България за Балканите


2005 година бе изключително важна година за решаване на следните значими въпроси на Балканите: бъдещия статут на Косово, съюза между Сърбия и Черна гора, децентрализация в Македония, кандидатурата на Хърватско за членство в ЕС, възможността за честни и неоспорвани избори и смяна на властта в Албания, както и стартиране на процедурите по ратифициране за бъдещото членство на България и Румъния в Европейския съюз.

Като резултат от намаляващото военно присъствие на САЩ в региона, както и липсата на конкретни перспективи за членство в ЕС на страните от западните Балкани в този период, единственият вариант за преодоляване на нестабилността и пост-конфликтните ситуации в тези страни бе продължаващото участие на Балканите в трансатлантическия диалог.

Една от основните амбиции на ЦЛС бе да спомогне засилване на дискусията свързана с Балканите, като ролята на България като член на НАТО и като бъдещ член на ЕС бе възприета като изключително важна за привличане на вниманието върху проблемите на Балканите, както и върху бъдещите перспективи за региона.

Основни цели на програмата:
  • подкрепа на активно участие и принос на българското правителство в НАТО и ЕС по въпроси свързани с Балканите
  • подпомагане на България за нейната дългосрочна роля в усилията за установяване на сигурност и стабилност на Балканите
  • подпомагане на правителствени агенции при намиране на политически решения за променящата се ситуация в региона
  • организиране на редовен обмен на идеи и наблюдения между think tanks от Балканите с цел поддържане на обща перспектива за бъдещето на региона
  • улесняване влиянието на think tank общността при формиране на българската политика за Балканите
  • активно участие в обществения дебат в България, по възможност и в региона, за рисковете и възможностите пред страните от Югоизточна Европа
  • подобряване приложимостта на българската политика за Балканите в рамките на формулиране и изпълнение на външната политика на ЕС


Период: Април 2005 - Април 2006
Координатори: Иван Кръстанов, Антоанета Приматарова
Финансираща организация: German Marshall Fund of the United States
Глобални акценти