Програми

MEDIADEM Нов прочит на Европейската медийна политика: ценност и функции на свободните и независими медии в съвременните демократични системи


Центърът за либерални стратегии е партньор в консорциум, който изпълнява проект „Нов прочит на Европейската медийна политика: ценност и функции на свободните и независими медии в съвременните демократични системи” (MЕDIADEM).  
Координатор и главен партньор в проекта е Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), с която ЦЛС е участвал в редица съвместни проекти.

MEDIADEM е изследователски проект, чиято цел е да изследва факторите, които подпомагат или пречат на развитието на политики за свободни и независими медии. Той съчетава изследване на отделните страни със сравнителен анализ на медийния сектор и видовете медийни услуги и ще изследва сложния набор от политики и регулаторни, ко-регулаторни и само-регултарони практики,  целящи съхранението на медийната свобода и независимост. Хипотезата на екипа е, че специфичната конфигурация на медийни политики е определена от цяла поредица правни, институционални, социално-икономически и културни фактори. За да се установи дали регулаторните мерки действително подпомагат свободните и независими медии, проектът поставя регулаторната дейност в националния й контекст и ще изследва как регулаторните инструменти действат на практика. Главното допускане на MEDIADEM е, че правната култура, институционалните традиции, както и икономическите, социо-културни и политически местни особености имат значително влияние върху това как са конструирани и прилагани регулаторните норми, както и върху това как те са възприемани и дали са наистина спазвани.  Ще бъде анализиран и външният натиск при формулиране на медийни политики от страна на регионални организации като Европейския съюз и Съвета на Европа.

С разглеждането на процесите на формиране на медийните политики, проектът ще изследва и възможностите и предизвикателствата на новите медийни услуги за свободата и независимостта на медиите. MEDIADEM ще разгледа характеристиките на тези нови форми на комуникация, взаимодействието им с установените медийни сектори, значимостта им за демокрацията, както и приноса им за свободна и независима медийна среда.

Изследванията на отделните страни в MEDIADEM са подбрани така, че да отразяват разнообразието на Европейските медийни регулаторни модели и множеството фактори, които влияят на формирането и прилагането на медийните политики. Включените в проекта страни попадат в моделите на медийни системи, описани от Daniel C. Hallin и Paolo Mancini в Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics: Средиземноморския или поляризирано-плуралистичен модел (Гърция, Италия, Испания), Северно-европейския или демократично-корпоратиски модел (Белгия, Дания, Финландия, Германия) и Северно-атлантическия или либерален модел (Обединеното кралство). В допълнение, проектът покрива и страни от Централна и Източна Европа (България, Естония, Румъния, Словакия), както и страни-кандидатки за членство в ЕС (Хърватия, Турция).

Проектът е интердисциплинарен и включва 14 партньорски институции, които се надяват да допринесат значително за развитието на медийната политика като задълбочат знанието за това как може да се запази медийната свобода и независимост в Европа. Така резултатите му ще бъдат от особен интерес за политиците, които формулират медийните политики на национално и европейско ниво, както и за гражданското общество по –общо.

Проектът е финансиран от Седма рамкова програма на Европейския съюз (договор за грант FP7-SSH-2009-A no. 244365) и продължи 3 години, с начало април 2010 г.

Тук можете да свалите брошура с подробна информация за проекта на български език.

Повече информация за проекта може да намерите тук


Период: Април 2010 - Март 2013
Координатори: Иван Кръстев, Георги Ганев
Финансираща организация: Седма рамкова програма на Европейския съюз
Водещ партньор: Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), Greece
Партньори: University of Edinburgh (UEDIN, UK); University of Castilla-La Mancha (UCLM, Spain); University of Bielefeld (UNIBI, Germany)
Социални контексти