Програми

По-сложно, отколкото изглежда: фокус върху спецификата на механизми и процеси на държавен захват в България


Концепцията на държавен захват е сложна и се основава на идеята, че публичните институции биха могли да бъдат превърнати в инструменти или заложници на частни интереси. Произлизайки от американските изследвания на административни организации и практики, идеята за държавен захват  изисква адаптиране към реалностите на Източна Европа. Обикновено тя предполага наличието на силен частен сектор (бизнес, корпорации и т.н.), независим от държавата и с огромни ресурси, които имат потенциал да упражняват сериозен натиск върху регулаторния капацитет на държавата и дори да я "захванат".

Източна Европа внася някои усложнения в тази ясно очертана картина. В страни като България съществуването на силен независим от държавата частен сектор не може да се предполага лесно поради активното държавно участие в създаването на частния сектор чрез процесите на приватизация на държавни активи и обществени поръчки. При такива условия симбиозата между публично и частно се простира по-дълбоко, отколкото в случаите на развитите демокрации и пазарни икономики.

Въпросът "кой захваща кого" няма лесен отговор. Нашата отправна точка е разбирането, че в съвременните общества със слаби държави и частни сектори публично-частните симбиози достигат много по-дълбоко, отколкото разкрива обичайното и вече стандартно проучване на правителството и основната изпълнителна власт като единствени предполагаеми мишени за захват.

Преобладаващите идеи за политики, при които изпълнителната власт трябва да реформира работата си, няма да сa достатъчни. Дори и да е налице ново правителство, ангажирано с реформи, почтеност и прозрачност, то може да се окаже с вързани ръце от съдебните органи, независими агенции, същността на политическия процес с медийното му отразяване и финансов капитал, готови за политически действия. Тези ограничения над изпълнителната власт в крайна сметка могат да се окажат по-силни от политическата воля на новото правителство. Ако тази хипотеза е правилна, за да се подходи смислено към проблема на държавен захват, ще бъде необходимо заемането със значителни и много амбициозни реформи с трайни последици, засягащи сектори на обществения живот, доста далечни от обичайния фокус върху малък набор от компетенции на изпълнителната власт.

Нещо повече, общественото разбиране на процесите на държавен захват  е много ограничено. Не само широката общественост, но много често политиците и представителите на гражданското общество включват овладяната държава в рамките на общото понятие за "корупция" и я третират със стандартни мерки като прозрачност, по-подробно законодателство, и т.н. Нашето убеждение е, че успешните политики за справяне с държавен захват ще бъдат възможни, ако има по-широко обществено разбиране на спецификата на проблема сред политици, законодатели, студенти и журналисти. Следователно, целта на този проект се състои от две части: първо, натрупване на съответните знания относно явлението на държавен захват в България; второ, да се повиши нивото на съзнаване на проблема сред основните целеви групи.


Период: Януари 2015 - Януари 2017
Координатори: Геогри Ганев, Даниел Смилов
Финансираща организация: Think Tank Fund - Open Society Foundations
Политически анализи Правова държава