Програми

Комуникация на реформите, реформа на комуникациите


Двудневната конференция се проведе в София на 8 и 9 април 2000.

Конференцията бе посветена на някои основни трудности, срещани от правителствата на Източноевропейските страни в преход при комуникирането на социално-политически и икономически реформи с обществото.

С навлизането на присъединителния процес в нова фаза след срещата в Хелзинки през 1999 г. се появи необходимостта от нови начини за лансиране и комуникиране в обществото на различни пакети от реформи.

Основни теми на конференцията бяха идентифициране на проблемите и опити за намиране на нови решения, както и обмяна на опит. Конференцията предостави условия за обмен на информация по горепосочените проблеми, както и форум за обсъждане на въпросите, свързани с представянето на присъединителната програма. На форума бяха посочени някои начини за приспособяване на досега използваните методи на комуникация с обществото.

В конференцията взеха участие:
  • правителствени служители, работещи с проблемите на присъединяването
  • експерти от информационни агенции като Българска телеграфна агенция
  • политически анализатори и лидери на изследователски институти в десетте страни-кандидатки за членство в ЕС


Период: Март 2000 - Май 2000
Финансираща организация: Freedom House
Политически анализи