Програми

Устойчивост на политиката на валутен обмен в държавите в преход


Политиката на валутен обмен е един от най-важните аспекти на икономическата политика в период на преход, и устойчивостта u често е определяща за успеха или провала на предприетите действия. В центъра на проекта бе опитът да се измери този параметър в контекста на прехода. Това беше постигнато чрез изследване на развитието на паричната политика в страните, намиращи се в период на преход, чрез подобряване на методите за измерване и чрез изготвяне на по-добра представа за главните фактори, влияещи върху устойчивостта на политиката в период на преход.

Теоретична основа на проекта бе литературата от последните 20 години, разглеждаща противопоставянето между правила и свобода на действие. Моделът свързва инфлационните очаквания със заявките за обменен курс. Използваните данни са от възможно най-голям брой страни в преходен период.

Дейностите по проекта включваха преглед на литературата, предварително запознаване с проблема, събиране и обработване на данни.

Център за либерални стратегии подготви главите относно валутно-обменната обстановка в България, Естония, Латвия и Литва. Докладът беше отпечатан от CASE: "Устойчивост на политиката на валутен обмен в държавите в преход", Център за Социални и икономически изследвания (CASE), доклад №38, Варшава 2001.

Интернет адрес: http://www.case.com.pl/ksiega/rcen.htmlПериод: Октомври 1999 - Януари 2001
Координатор: Георги Ганев
Финансираща организация: Think Tank Fund - Open Society Foundations
Партньор: Freedom House
Икономически перспективи