Програми

Граждани за Европа 2007


Национална дискусия за бъдещето на Европа


Дискусиите “Граждани за Европа” преодоляват географските и езикови бариери в Европа и предоставят за първи път на граждани от всички държави-членки на Европейския съюз възможност да влязат в диалог за неговото бъдеще. Участниците в дискусиите отразяват многообразието на населението в своите страни. Целта е гражданите да достигнат до общи позиции и да формулират препоръки към политиците. Идеята е резултатите от гражданския общоевропейски диалог да подпомогнат както европейските, така и националните институции при взимането на решения за следващия етап от развитието на Европа.Oбщоевропейският проект "Граждани за Европа” включва национални дискусии във всяка една от 27-те държави-членки на Европейския съюз. Всяка от 27-те национални дискусии се координира и организира от неправителствена организация в съответната държава и се подпомага финансово от национална фондация. 

На общоевропейско ниво “Граждани за Европа” е инициатива на група независими организации. Водеща роля има Фондация “Крал Бодуен”. Нейни организационни партньори са Европейската служба за гражданско действие (ECAS), Център за европейски политики (EPC) и Мрежата на Европейските фондации (NEF), а финансови - Compagnia di San Paolo, Riksbankens Jubileumsfond и Robert Bosch Stiftung.
Проектът се осъществява и с финансовата подкрепа на Европейската комисия. 
Партньор и координатор за България е Център за либерални стратегии.

Началото на общоевропейски диалог „Граждани за Европа” се слага на среща в Брюксел през октомври 2006 г. 200 европейски граждани (по осем от всяка от тогавашните 25 държави-членки) достигат след двудневни дискусии до три теми, които задават Европейския граждански дневен ред за националните дискусии:  Енергeтика, околна среда и икономика; Семейство и социална политика; Имиграцията - проблем на Европейския съюз в глобалния свят. 

Националните дискусии са сърцевината на проекта “Граждани за Европа”. Те се проведоха в периода февруари-март 2007 година и включват всички 27 държави-членки. Обсъдиха се трите теми от вече зададения Гражданския дневен ред за Европа. Паралелно с националната дискусия в дадена страна протичаха от пет до десет дискусии в други държави-членки. Подсигурява се обмен на информация между държавите, които провеждат своите национални дискусии в един и същ ден и така се гарантира общоевропейското измерение на дискусията. В края на всяка национална дискусия резултатите се обобщиха и гласуваха. Националните дискусии следват общия формат, но го съобразяват с националната специфика на съответната страна. Резултатите от националните дискусии са отправната точка за общоевропейската заключителна дискусия, която се проведе на 9 и 10 май 2007 г. в Брюксел. Резултатите от заключителната дискусия са широко огласени и разпространени – както към политиците на национално и европейско равнище, така и към участниците в националните дискусии и широката общественост.   

Дискусията “Граждани за Европа” в България се проведе на 10 и 11 февруари 2007 г. в София с участието на 65 граждани, които изработиха българската визия по трите точки от Гражданския европейски дневен ред. Участниците в българската инициатива “Граждани за Европа” са избрани чрез случайна представителна извадка. Организатори на Българската дискусия са Център за либерални стратегии и социологическа За агенция „Алфа Рисърч”.За да отворите Документите за Българската визия за бъдещето на Европа, както и за Общата визия на Европейските граждани, моля натиснете върху тях.Период: Януари 2007 - Декември 2007
Координатори: Антоанета Приматарова, Яна Папазова
Финансиращи организации: Институт Отворено общество, София; King Baudouin Foundation
Партньори: Фондация Крал Боудоин, Белгия; Институт "Отворено общество", София; Алфа Рисърч
Социални контексти Европейски съюз