Програми

Общностни действия за предотвратяване на трафик на български младежи в риск


YOUTHACT 


Консорциум от партньори, включващ Център за либерални стратегии, ф-я ЖАР и РискМонитор, стартира проект „Общностни действия за предотвратяване на трафик на български младежи в риск", финансиран от Prevention of and Fight against Crime Programme на Европейския Съюз.

Проектът е с продължителност две години и е насочен към млади хора от столицата и от градове в Северна и Южна България, към социални групи в риск, общности с компактно ромско население и етнически малцинства, групи с високи нива на безработица.

Основни дейности по проекта:


  1. оценка на политиките по превенция на трафика в различните градове (София, Силистра, Видин, Шумен, Благоевград) чрез анализ на стратегически документи и програми.
  2. провеждане на социологическо изследване, което да покаже общественото мнение по проблемите на трафика на хора и да даде насока за бъдещите политически усилия.
  3. провеждане на срещи с местни експерти, млади хора, представители на местната администрация и на отделите за превенция и борба с трафика на хора.
  4. провеждане на интерактивна информационна кампания, изработена с конкурс за млади хора в различните градове. Тя ще фокусира общественото внимание върху заплахите на трафика и необходимостта от мерки срещу него.
  5. международна конференция по проблемите на трафика на хора и политиките на превенция, която има за цел да покаже опита и да подпомогне сътрудничеството в бъдеще на регионално и градско ниво.

Ученическа изложба срещу трафика на хора


4 юни 2015г. от 17 часа в Общински културен институт - Красно село, София, се откри изложба на ученици от училища в София и страната с техни творби посветени на борбата с трафика на хора.

Изложби с творби от конкурса „Помогни в борбата срещу трафика на хора“ бяха открити на 9 юни в Благоевград и Шумен, а на 11 юни - в град Силистра. 


Период: Януари 2014 - Декември 2015
Координатор: Георги Ганев
Финансираща организация: European Commision, Preventio of and Fight Against Crime Programme (ISEC)
Партньори: Риско Монитор; Фондация ЖАР
Социални контексти