Програми

Ентусиазирай публиката в България за Европейския парламент


Докато българите имат голямо доверие в Европейските интституции, и в Европейския парламент в частностна тях изглежда им липсва достатъчно информация и знания за тяхната дейност и за разглежданите от тях въпроси. Този недостиг може да е отчасти отговорен и за някои техни специфични позиции относно приоритетните теми за изборите за Европейски парламент през 2009. Така борбата с престъпността, приоритет според българите, отстъпва на такива теми като безработица, инфлация и климатични промени, които най-вече вълнуват средния европеец.

България не е уникална сред новите страни-членки в отдаването предимство на национални въпроси и поставянето им над европейските, но тази тенденция е по-изразена в нейния случай. Като логично следствие от отдаването предпочитание на национални над пан-европейски въпроси, българите смятат за много по-важна за техния избор позицията на кандидатите за евродепутати по национално значими въпроси, тяхната личност и опита им в националната политика, отколкото техния опит в европейски дела и свързаните им с ЕС мнения и позиции, както е за средния европеец.

Всички тези данни недвусмислено подкрепят нуждата от фокусирана информационна кампания, целяща повишаване информираността на обществеността, и най-вече тази на младите българи, по отношение политиката в ЕС, и ролята и мястото на Европейския парламент в процеса на вземане на решения там. Без достатъчна и адекватна информация съществуващото в момента високо доверие в Европейския парламент не би могло да бъде удържано в дългосрочна перспектива.

Един факт дава допълнително основание за повишаване информираността за ЕП: 2009 е година и на парламентарни избори в България, което със сигурност ще застраши видимостта на изборите за ЕП. Значимостта и специфичността им би могла да се загуби в партийните борби около парламентарните избори. Една целенасочена кампания по запознаване с ЕП и за насърчаване на активна гражданска ангажираност с него е абсолютно необходима, ако изборите за ЕР трябва упешно да се използват за засилване информираността на българските граждани за ролята на евродепутатите, ролята на ЕП в процеса на вземане на решения, и за значимостта на решенията на ЕП за обикновените граждани.

Задълбочаване запознатостта с ЕП е първата необходима стъпка за поддържане високото доверие на българите към него. За да бъде успешна, обаче, информационната кампания трябва да бъде последвана от втора важна стъпка по активно „ангажиране на публиката в България” с дейностите на ЕП. Тя ще бъде постигната предимно чрез предвидените в проекта иновативни интернет-базирани дейности. Интересът сред обществеността, акумулиран около изборите за ЕП през 2009, не трябва да бъде пропилян.

Проектът ще канализира публичното внимание около изборите, за да постигне повишена информираност за ЕП като вземаща решения институция със специфични компетенции. Той също така ще създаде условия за поддържане на информираността чрез постоянна интерактивна работа с обществеността. Тази стратегия е концентрирана върху два интерактивни инструмента, и ще бъде подпомогната от интернет-базирани дейности, свързани с информиране на обществеността както за основната роля, функции и въпроси пред ЕП, така и за специфичните събития, резултати и хора през изборната година.

Проектът е изцяло интернет-базиран. Той включва обновяване на www.dnevnik.bg/evropa/, най-популярната в момента уеб-страница в България, посветена изцяло на теми от ЕС. Там ще бъде публикувана богата информация за ЕП изобщо, повишаваща гражданската информираност за специфичното му място в процеса на вземане на решения в ЕС, компетенциите, ролята и влиянието му върху живота на европейските граждани. Страницата ще се стреми да бъде главното място за ежедневно отразяване на ЕП, с профили на новите български евродепутати, състава и приоритетите на ЕП, главните взети решения, влиянието им, и т.н.

Активната ангажираност на публиката в България ще бъде гарантирана на www.dnevnik.bg/evropa/ от два иновативни интерактивни инструмента.

Първият е онлайн тест за гласуване – Гласоводител за изборите за ЕП през 2009. Направен по модела на теста StemWijzer на холандския Център за политически участие (IPP), и на теста за гласуване за изборите за ЕП през 2005 (2005 EP VoteMatch), онлайн тестът Гласоводител предоставя на участниците възможност да се съгласят или отхвърлят специфични предложения за политики. Резултатът е сравняване на предпочитанията на участника по отношение на тези политики с позициите на партиите по същите въпроси, както те са отразени в предизборните им програми. Тестът ще насърчи гражданите да научат повече за специфичните компетенции и обхват на дейности на ЕП, както и ще провокира рационално разбиране за въпросите и опциите пред европейските граждани в процеса на избор на евродепутати.

Вторият интерактивен инструмент е играта „Бъди евродепутат”. Надграждайки над предходните дейности, тя ще позволи на българската общественост едновременно да следи и постоянно да изразява позициите си относно дневния ред, темите и решенията на ЕП (2009-2013). Тази онлайн игра ще позволи на участниците да гласуват онлайн върху същите предложения, които гласува и ЕП. След като бъде направена и популяризирана, тази игра ще остане на уеб-страницата за ЕП и след като проектът приключи, като ще служи на българската общественост като един постоянен канал за получаване на информация и за ангажираност с дейностите на ЕП.

Целева група е обществеността в България, ползваща интернет като един от главните си канали за политическа информация и комуникация. Доколкото е интернет-базиран, проектът истествено има за целева група по-младата публика, които имат най-висока степен на достъп до интернет, които в същото време са политически предимно неактивни. Предизвикателството е да привлечем и ангажираме по-непосредствено с демократичната политика, и по-специално с политиката на ЕП, именно тези млади хора.
Стратегията е чрез целенасочени кампании да се промоцира сред младите българи както свързаната с ЕП уеб-страница, така и двата интерактивни инструмента. Те включват анонсираща (teasing) кампания, публични лекции и други публични събития в 6-те най-добри университета в страната, реклами в книжните медии и общественото радио, в онлайн социални мрежи, разпространение на листовки, и т.н., целящи да популяризират онлайн теста за гласуване Гласоводител и онлайн играта „Бъди евродепутат” преди тяхното стартиране.


Период: Февруари 2009 - Януари 2010
Координатор: Георги Ганев
Финансираща организация: Европейски Парламент
Партньори: Икономедия АД; Холандски Институт за Политическо Участие
Социални контексти Европейски съюз