Програми

Страсбургският съд, демокрацията и човешките права на индивиди и общности


JURISTRAS - The Strasbourg Court, Democracy and the Human Rights of Individuals and Communities: Patterns of Litigation, State Implementation and Domestic Reform


JURISTRAS изучава връзката между съдилищата и политиката, между съдебния преглед и човешките права на наднационално ниво и вътрешния политически процес на европейските държави.

По-специално, проектът изследва в сравнителна перспектива съдебната практика в областта на човешките права и изпълнението на решенията на ЕСПЧ, както и въздействието на тези решения върху националните законодателни реформи и политика в няколко страни членки и асоциирани кандидат членки на ЕС.

Ние проверяваме хипотезата, че моделите на съблюдаване и изпълнение на решенията на съда на национално ниво зависят основно и са опосредствани от вътрешно национални процеси на обществена мобилизация, социална подкрепа и обучение на елитите.

Нашият фокус е върху все по-обширната съдебна практика по отношения на гражданските и политическите права на индивиди и общности и тяхното участие в публичната сфера и демократическия процес. Тази съдебна практика съдържа най-вече случаи на жалби срещу нарушени права на автономна частна сфера и семеен живот, религиозни права и свобода на съвестта, свобода на словото и сдружаването, както и забраната на дискриминацията.

По време на изследването идентифицираме най-добрите практики на създаване и подобряване на национални и наднационални механизми за защита на човешките права, както и за разрешаване на спорове противопоставящи човешките права на държавните интереси. Също така формулираме препоръки, касаещи правата на религиозни, етнически и имигрантски малцинства, защитата срещу дискриминация и защитата на персоналната частна сфера.  

Повече за проекта можете да видите тук

Период: Септември 2007 - Септември 2009
Координатори: Даниел Смилов, Йонко Грозев, Рашко Доросиев
Финансираща организация: Европейска комисия, програма FP6-2004-CITIZENS-5
Водещ партньор: Hellenic Foundation for European and Foreign Policy ELIAMEP, Greece
Партньори: Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights, Austria; Romanian Academic Society, Romania; Universita degli Studi do Siena, Italy; Universitaet Bielefeld, Germany; University of Kent, United Kingdom; Universite Libre de Bruxelles, Belgium; Yildiz Technical University, Turkey
Политически анализи