Програми

Наличие и степен на промяна в поведението на българските икономически агенти по отношение търсенето на пари


Целта на проекта бе провеждането на научно изследване в сферата на икономиката, изучаващо поведението на българските икономически агенти по отношение на тяхното търсене на пари.

Това е първи опит да се използват актуални икономически модели и иконометрични техники с цел достигане до теоретично и научно обоснован извод относно наличието (отсъствието) на реални структурни промени в икономическото поведение в България на базата на актуални данни.

В резултат на проекта бе изготвен доклад, съдържащ информация за методологията и резултатите от проучването.Период: Октомври 2015 - Юни 2002
Координатор:#nbspГеорги Ганев
Финансираща организация: Институт Отворено общество, София
Икономически перспективи