Програми

Анти-американизъм на Балканите


Основна цел на програмата бе да установи точния произход на анти-американизма на Балканите, неговия обхват, възможностите за развитието му и вероятността той да стане основа за създаване на анти-демократични политически платформи. Цел на ЦЛС бе да създаде социологическа карта на анти-американизма в региона и да се опита да отговори на следните основни въпроси: Кои са хората, които мразят Америка? По какви причини? С какви последствия?

Първият проект от програмата - „Новият анти-американизъм: политически рискове и политически решения на Балканите” (април 2002 - април 2003) бе мотивиран от ескалиралищите анти-американски настроения и новия радикален израз на анти-западни настроения. Основен фокус на проекта бяха анти-американските настроения, видени като политически рискове, както и рискове за сигурността. Резултат от проекта бе пакет от политически препоръки за намаляване на политическия риск, свързан с анти-американизма на Балканите.

Следващият проект от програмата-„Институционални механизми за противодействие на анти-американизма на Балканите” (април 2003- април 2004) бе съсредоточен върху широкия спектър от политически и институционални начини за отговор на предизвикателствата, които анти-американизмът поставя в Югоизточна Европа. Проектът се фокусира не толкова върху описание на анти-американизма и опитите да бъдат разбрани неговите корени, а върху изработването на аналитична рамка за обща и интегрирана политика срещу този социо-политически феномен. Основна цел на проекта бе да повлияе на политическите елити в страни от Югоизточна Европа така, че да бъдат създадени и развити институционални механизми за противодействие на анти-американизма.

Третият проект „Противодействие на анти-американизма на Балканите” (април 2004 – април 2005) се фокусира върху политическите и социални последици от анти-американизма на Балканите, като основна задача бе намирането на възможни политически отговори на анти-американизма, разглеждан като политически ресурс на новия тип следпреходен национализъм. Основни цели на този проект бяха повишаване на информираността на обществото и политическия елит относно рисковете и опасностите за обществата и политическите институции, криещи се в разпространението на анти-американизма, както и развиване на стратегии за противопоставяне на различните типове анти-американизъм в локален контекст, особено в публичните пространства на България, Македония и Сърбия.Период: Април 2002 - Април 2005
Координатор: Иван Кръстев
Финансираща организация:#nbspGerman Marshall Fund of the United States
Глобални акценти