Програми

Продължаващо изграждане на устойчиви обществени договори чрез социални трансформации (CO3)

Общественият договор е политико-теоретично понятие, което описва (фиктивното) основно споразумение между членовете на дадена политическа общност относно нейните принципи. В политическата теория има дълго наследство от различни дефиниции на обществения договор. Има и дълго историческо наследство от практикувани обществени договори в страните от и извън Европейския съюз.

За да се разбере как действа общественият договор между индивидите и групите, както и между демоса и държавата в различните общества, е изключително важно да се разберат концепциите за обществен договор в множествено число и да се анализира как дефинициите и практиките оформят обхвата, последиците и устойчивостта на обществени договори в условията на обществени трансформации. Това изисква високо ниво на чувствителност към контекста и способност за преминаване между местно, регионално и национално равнище, а и в транснационална среда.

Въз основа на анализите на ограниченията и предизвикателствата пред обществените договори в политическото теоретизиране и практики, проектът CO3 има за цел да разработи и насърчи по-демократичен, по-приобщаващ и по-отворен модел на обществени договори, който проявяват политическа и социална устойчивост в условията на големи обществени предизвикателства, кризи и антидемократични тенденции.

Въз основа на 8 емпирични проучвания на отделни случаи в държави - членки на ЕС, и в 3 държави извън ЕС, изследователите от CO3 проучват гаранциите и механизмите за устойчиви обществени договори във времето. Докато теоретичната амбиция на проекта CO3 е да анализира как съвременните теории за обществения договор допринасят за разбирането ни за обществените договори в настоящата движена от кризи европейска политическа среда, емпиричната амбиция е да се изследват противоречията и напреженията между практиките, разказите и житейския опит в обществените договори в Е(С)вропа чрез изследване на отделни конкретни случаи.

В резултат на това CO3 генерира основано на доказателства знание за предпазните мерки и механизмите за насърчаване на устойчиви обществени договори, които подкрепят участието на гражданите и демокрацията в Е(С)вропа.


Период: Февруари 2024 - Януари 2027
Екип: Ружа Смилова, Мила Минева, Даниел Смилов, Калоян Велчев
Финансираща организация: Програма "Хоризонт Европа" на Европейската Комисия
Водещ партньор: University of Helsinki (UH)
Партньори: Demos Research Institute (DRI); Hochschule Fulda-University of Applied Sciences (HFD); Istanbul Bilgi University (IBU); Uppsala Universitet (UU); The American University of Paris (AUP); Centro des estudos Sociais (CES); Sveuciliste u Zagrebu Fakultet Politickih Znanosti (UNIZG); Higher Educational Establishment Ukrainian Catholic University (UCU)
Политически анализи