Програми

НПО мрежа за анализ на обществени рискове


Целта на настоящия проект е ЦЛС да създаде връзки с местни НПО в България, които имат специфично регионално знание, като въз основа на тези връзки се образува мрежа за бърз и качествен анализ на сложното съчетание между наднационални, национални и регионални рискове от различни обществени процеси, събития и политики.
Подкрепата за НПО ще допринесе и за постигането на стратегическата цел на проекта, като осигури част от ресурсите, необходими за първоначалното изграждане на капацитета на мрежата. Целта на проекта е постигане на капацитет за реалистично формулиране на рискове, базирано както на геополитически съображения, така и на специфично местно знание, и оттам - за изработване на адекватни за тези рискове на публични политики

След подбор на потенциални участници и срещи с тях, проектът предвижда срещи с окончателния състав на НПО мрежата по трите основни теми:

I. „Езикът на омраза, ксенофобията и популизмът като рискови фактори в България" 


Първата национална среща се проведе на 14-15 март, 2016г. в град Пловдив и беше официално откриване на новосъздадената мрежа.
Увеличеното използване на езика на омразата, задълбочаването на ксенофобията и нарастването на дела на популизма сред начините за правене на политика през последните години са рискове с местни и регионални особености. Панелисти на срещата с водещ Деян Кюрянов, Център за Либерални Стратегии бяха 
  • Антоанета Приматарова, Център за либерални стратегии (изказването можете да чуете тук), 
  • Рада Еленкова, НПО Джендър Алтернативи, 
  • Ирина Недева, журналист, програма Хоризонт, Българско национално радио (изказването можете да чуете тук). 
  • Юлияна Методиева, правозащитник, Маргиналия (изказването можете да чуете тук:)

II. „Бедността като рисков фактор в България" 


Втората национална среща на мрежата се проведе на 24-25 март 2016г. в град Пeрник.
В различните региони бедността прибавя специфични рискове пред икономическото развитие, политическата система, демократичните процеси, националната сигурност на страната ни и пред развитието на интеграцията в Европейския съюз.

Лектори в дискусията с водещ Мила Минева, Център за либерални стратегии бяха 
  • Росица Райчева - член на Фондация за реформа в местното самоуправление, 
  • доц. Петя Кабакчиева - ръководител на Катедра „Социология" към СУ „Св. Кл. Охридски", специалист по неравенство и бедност. 

III. „Малцинства и рискове в България" 


Третата среща на НПО мрежа за анализ на обществени рискове се проведе на 4-5 април 2016г. в град Бургас.

Проблемите на малцинствата и интеграцията са многократно анализирани и дискутирани. Нова динамика и проблематичност на темата придават политическата, икономическата или гео-стратегическата гледна точка към развитието на обществените процеси. Напоследък мисленето за малцинствата е изострено от проблемите с бежанците, които се възприемат като рисков фактор от първа величина за България.

По темата говориха:
  • Люба Батембергска - член на фондация „Старт за ефективни граждански инициативи", с практически опит в ромските проблеми,
  • Маргарита Карамихова - професор във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий", антрополог, специалист по миграция и малцинства.
 Мрежата разполага с интернет платформа, обособена според основните рискови направления. Тя дава възможност за публикуване на резултати от работата и за осъществяване на комуникация между участниците в мрежата.

Проектът не е за набор от конкретни действия по конкретен повод или обществен проблем. Вместо това цели създаване на набор от умения в сектора на НПО за пълноценно и обществено значимо участие в процеса на съобразяване на държавнически решения на национално и наднационално ниво чрез специфична експертиза и задълбочено местно знание. Също така цели създаване и на способност за активно и уверено участие при формирането на тези решения и политики. Именно това са и основните цели на тематичната област „Изграждане на капацитет на НПО".

За повече информация за проекта и участниците в НПО мрежата за анализ на обществени рискове, за контакти, дискусии и публикации, посетете: http://www.ngounity.com/

Период: Юни 2015 - Април 2016
Координатори: Георги Ганев, Яна Папазова, Деян Кюранов
Финансираща организация: Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.
Социални контексти