Програми

Оценка на балканския социален проект

Основна цел на този проект бе да изготви оценка на „обществения проект" на Балканите, проект различен от този на елитите, нещо, което не бе правено до този момент. За целта бяха използвани традиционни социологически проучвания (извършени от мрежа институти по общественото мнение), ползвайки един и същ въпросник и проведени едновременно в целия регион. Данните бяха публикувани и анализирани на семинари на местни изследователски институти (организирани в мрежа от политически институти).

Анализът за България бе изготвен от ЦЛС, а данните за страната бяха предоставени от „Витоша Рисърч".

„Витоша Рисърч" проведе серия подробни интервюта и организира няколко дискусии във фокус-групи.

Главните цели на фокус-групите бяха следните:
  • изследване на общественото мнение относно основните проблеми в България, в това число и основните страхове, съображения и надежди, свързани с бъдещето;
  • изследване на представата на обществото за концепциите "пазарна икономика" и "демокрация" и тяхното значение за сегашната ситуация;
  • проучване на обществените нагласи и нивото на доверие към българските политически институции и към международната общност;
  • изследване на представата на обществото за ролята на гражданското общество в България.
  • събиране на информация за обществената оценка относно някои от обществените услуги в България;
  • изследване на обществените нагласи и очаквания за ролята на международните институции за развитието на България;
  • разкриване на индивидуалните характеристики и нагласи на участниците.

Резултатите от проучванията бяха публикувани от IDEA на английски и български език.


Период: Октомври 2000 - Октомври 2002
Координатор: Деян Кюранов
Партньор: International IDEA, Стокхолм
Политически анализи