JURISTRAS Страсбургският съд, демокрацията и човешките права на индивиди и общности

Септември 2007 - Септември 2009
Даниел Смилов, Йонко Грозев и Рашко Доросиев

JURISTRAS изучава връзката между съдилищата и политиката, между съдебния преглед и човешките права на наднационално ниво и вътрешния политически процес на европейските държави. По-специално, проектът изследва в сравнителна перспектива съдебната практика в областта на човешките права и изпълнението на решенията на ЕСПЧ, както и въздействието на тези решения върху националните законодателни реформи и политика в няколко страни членки и асоциирани кандидат членки на ЕС. Ние проверяваме хипотезата, че моделите на съблюдаване и изпълнение на решенията на съда на национално ниво зависят основно и са опосредствани от вътрешно национални процеси на обществена мобилизация, социална подкрепа и обучение на елитите. Нашият фкус е върху все по-обширната съдебна практика по отношения на гражданските и политическите права на индивиди и общности и тяхното участие в публичната сфера и демократическия процес. Тази съдебна практика съдържа най-вече случаи на жалби срещу нарушени права на автономна частна сфера и семеен живот, религиозни права и свобода на съвестта, свобода на словото и сдружаването, както и забраната на дискриминацията. По време на изследването ние ще идентифицираме най-добрите практики на създаване и подобряване на национални и наднационални механизми за защита на човешките права, както и за разрешаване на спорове противопоставящи човешките права на държавните интереси. Също така ще формулираме препоръки, касаещи правата на религиозни, етнически и имигрантски малцинства, защитата срещу дискриминация и защитата на персоналната частна сфера.