Престъпността като културен проблем

Януари 2006 - Декември 2009
Даниел Смилов и Рашко Доросиев

Основна цел на настоящия изследователски проект e да разработи средства за оптимизация на превенцията на корупцията в Европейския съюз. Необходимостта от подобен проект се налага от разбирането, че корупцията притежава потенциала да възпрепятства сериозно процеса на разширяване и интеграция на Европейския съюз до такава степен, че дори да застраши основата на концепцията на общността – нейния социален ред.

Проектът има за цел да изследва не природата на корупцията сама по себе си, а възприятията за този феномен на хората, които взимат решения в политическите институции и администрацията, както и възприятията на гражданите и медиите в европейските общества.

Проектът стартира с хипотезата, че различните възприятия на корупцията формирани до голяма степен от „културните предпоставки”, имат значително влияние върху специфичното познание за проблема в отделните страни и поради това са важни за успеха на всяка превантивна политика. В тази връзка, проектът ще изследва от една страна връзката между отделните институционализирани превантивни политики и как те се възприемат в ежедневната практика, и от друга - как в резултат на това държавите кандидатки за членство в Европейския съюз третират проблемите на корупцията.

В последната фаза на проекта ще бъдат изработени конкретни препоръки за реорганизация на превантивните политики и ще бъде потърсен отговор на въпроса каква би могл да е ролята на медиите в този процес.

 Работни варианти на доклади по проекта може да прочетете тук (на английски език):

Smilov and Dorosiev, Perceptions of Corruption in Bulgaria

Smilov and Dorosiev, Anti-Corruption: Uses and Abuses. Findings from the Content Analysis of Interviews with Politicians, Representatives of Judiciary, Police, Media, Civil Society and Businessman in Bulgaria