Монетарни изследвания

Трансмисионни механизми на паричната политика в Централна и Източна Европа. Анализ на динамичните променливи

Януари 2001 - Юни 2002
С цел постигане на гладък преход към европейската монетарна зона, централните банки на Централна и Източна Европа трябва да се запознаят много добре с трансмисионния механизъм, свързващ инструментите на паричната...

Наличие и степен на промяна в поведението на българските икономически агенти по отношение търсенето на пари

Октомври 2000 - Юни 2002
Целта на проекта бе провеждането на научно изследване в сферата на икономиката, изучаващо поведението на българските икономически агенти по отношение на тяхното търсене на пари. Това е първи опит да...

Влияние на валутните бордове за икономиките в преход

Май 1999 - Февруари 2001
Проектът представлява академично изследване в областта на монетарната теория и политика и е съвместен труд на изследователи от Естония, България и Западна Европа. Целта на проекта бе да се изследва...

Устойчивост на политиката на валутен обмен в държавите в преход

Октомври 1999 - Януари 2001
Политиката на валутен обмен е един от най-важните аспекти на икономическата политика в период на преход, и устойчивостта u често е определяща за успеха или провала на предприетите действия. В...