Център за стратегически изследвания и докумнтация ФОРУМ, Скопие